فیلم کوتاهی از مبانی و پایه خوردگی به زبان انگلیسی امیدوارم مورد توجه قرار بگیره که با مراجعه به این لینک تماشا کنید.