گزارشکار آز - تصفیه آب آماده دانلود است.

عناوین:

  1. تعیین  pH، TDS و EC نمونه ای از آب
  2. تعیین سختی آب
  3. اندازه گیری یون کلرید در آب و پساب های صنعتی
  4. تعیین قلیائیت آب
  5. تعیین یون سولفات در آب
  6. تعیین مقدار سدیم در آب
  7. اندازه گیری فسفات در یک نمونه پساب