گزارش کار های این پست شامل 5 آزمایش که به طور مفصل تهیه شده اند و آماده دریافت است.
عناوین:
  1. شبکه ای کردن یک پلیمر به منظور تولید الاستومر شبیه به خمیر بازی
  2. تهیة یک آمینو پلاست؛ رزین اوره – فرمالدهید
  3. ولکانیزه شدن وتهیه لاستیک سنتزی (تیوکل)
  4. تهیه نایلون 6 - 6 به روش پلیمریزاسیون بین سطحی
  5. تهیه پلیمر متیل متاکریلات