با توجه به جایگاه ویژه ی درس موازنه جرم و انرژی در مهندسی شیمی و ارتباط عمیق آن با سایر دروس اصلی این رشته و توجه به این مسئله که عدم درک صحیح بسیاری از مفاهیم اساسی مهندسی شیمی از ضعف در دروس پایه و مفاهیم اولیه ناشی می گردد، وجود نسخه ای جامع در این زمینه می تواند نقش موثری در ارتقای سطح یادگیری مباحث مرتبط ایفا نماید. در این پست این فایل برای دانلود در اختیار قرار می گیرد.